صنایع هدف

  • صنعت رنگ و رزین
  • صنعت ساختمان
  • پلاستیک و مستربچ
  • صنعت مرکب